251 Victoria Street, Toronto, On  (416) 363-5299

The Koji Hori Trio

Koji Hori - guitar Richard Whiteman - piano Brendan Davis - bass

$20